USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Rozporządzenia do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Szczegółowa organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przyznawanie rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców.

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wymagania kwalifikacyjne oraz szkolenia dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeprowadzanie okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

Wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Szczegółowe czynności wykonywane podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłaty pobierane przez jednostkę uprawnioną oraz sposób ustalania wysokości opłat za te czynności.

Przyznawanie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawanie odszkodowań członkom ich rodzin.

Teren działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunki udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakres, szczegółowe warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie kosztów.

Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781