USTAWA O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z AKTAMI WYKONAWCZYMI

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Przepisy ogólne

Zasady i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyznaczeni do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.

Organizacja Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowe zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Ramowa organizacja komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

Nadanie statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Określenie wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej.

Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej

Zwierzęta wykorzystywane w akcjach ratowniczych.

Zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

Zakres, szczegółowe zasady i tryb przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom nie będącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną.

Służba w Państwowej Straży Pożarnej

Postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (29 marca 2018 r.)

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Pełnienie służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Tryb kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe.

Opiniowanie służbowe strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Rodzaje i wzory dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organy właściwe do ich wydawania oraz szczegółowe zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (5 kwietnia 2018 r.)

Świadectwa służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Koszty wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunki ich zwracania oraz przypadki zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

Wykonywanie zadań poza granicami państwa

Warunki i tryb delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposób i organizacja działania grupy ratowniczej.

Prawa i obowiązki strażaków

Tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej.

Otrzymywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zadania z zakresu wychowania fizycznego realizowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz formy organizacyjne wychowania fizycznego i sposób ich finansowania.

Przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej zwolnionych ze służby.

Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Wysokość i warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Długotrwałe akcje ratownicze, szczegółowe normy, zasady i warunki otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nim udział, a także przypadki, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposób ustalania jego wysokości oraz szczegółowe zasady wypłacania.

Warunki przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

Rodzaj i zakres świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny.

Warunki i tryb udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem strażaka Państwowej Straży Pożarnej z urlopu.

Szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Nadawanie odznaki “Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Mieszkania strażaków 

Tryb przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego.

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.

Przydział i zwalnianie lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunki zamiany lokali mieszkalnych.

Uposażenie i inne świadczenia pieniężne strażaków

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Nagrody i zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenie funduszu nagród i zapomóg dla strażaków.

Okresy zaliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.

Wysokość oraz warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych, wykraczających poza obowiązki służbowe.

Zakres, wysokość i warunki otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki pokrywania ze środków właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej kosztów pogrzebu strażaka.

Wzór rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn przebywania strażaków na zwolnieniach lekarskich.

Rodzaj placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężne przysługujące w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.

Jednostki organizacyjne właściwe do dokonywania potrąceń z uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tryb postępowania w tych sprawach.

Służba kandydacka

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.

Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.

Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków

Szczegółowa organizacja komisji dyscyplinarnych oraz szczegółowe zasady wykonywania kar dyscyplinarnych wobec strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz w trosce o dobro interesantów, jak również pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w KP PSP w Przeworsku do niezbędnego minimum.
Prosimy o kontakt wykorzystując dostępne drogi elektroniczne tj.:
• drogą elektroniczną: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
• telefonicznie w godzinach pracy komendy
tj. od 7:30 do 15:30 – tel. 166487781